درب اتومات

در اتومات برقی که با نام درب اتوماتیک شناخته می شود، به درب هایی گفته می شوند که بدون دخالت دست باز و بسته می شوند. با ساخت در برقی در سال های اخیر، در طراحی های ساختمانی، مجتمع های خرید و مراکز دولتی تفاوت چشمگیری نسبت به گذشته دیده شد. تمام سازندگان خانه های نوساز، از در برقی استفاده می کنند. با استفاده از درب برقی، نیاز به همراه داشتن کلید نیست. فقط کافی است با استفاده از ریموت، دستور باز شدن درب را به قسمت گیرنده در برقی ارسال کنید.

مزیت استفاده از در برقی
با خرید درب برقی در زمان و هزینه صرفه حویی کنید.

زیرا این درب ها با توجه به عملکرد اتوماتیکشان، به صورت خودکار بعد از ورود یا خروج فرد بسته خواهند شد. همین سرعت عمل درب ها، میزان انرژی خروجی را کاهش ادامه >>>